× Anasayfa Hakkımızda Blog Ortaklıklar Galeri iletişim

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri işleyen olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde kurulmuş MOONLINE Travel Turizm Ltd. Şti.. (“Moonline”) tarafından aşağıdaki açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği
 2. Toplanan kişisel verileriniz, biletleme işlemlerine aracılık işlemleri kapsamında Moonline ve Moonline’ın ilişki içerisinde olduğu ilgili kişilerin ve şirketlerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve Moonline tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesi kapsamında “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Moonline’nın meşru menfaati için zorunlu olma” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde işlenebilecektir.

 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 4. Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına, Moonline’ın işbirliği içerisinde olduğu yurtiçi/yurtdışı şirketlere, grup şirketlerine, havayolu şirketlerine, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Moonline’nın meşru menfaati için zorunlu olma” ve Moonline’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi” amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 5. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 6. Kişisel veriler, biletleme işlemlerine aracılık faaliyetleri kapsamında Moonline tarafından fiziki ve elektronik yöntemler ile Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Moonline’nın meşru menfaati için zorunlu olma” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen şartlara dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, bu metnin a) ve b) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 7. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
 8. Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme.
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Bu kapsamda, bu belgeyi dijital olarak kabul edip onaylamakla kişisel verilerinizin burada belirtildiği şekilde işlenebileceğine ve aktarılabileceğine muvafakat etmiş olduğunuzu kabul etmektesiniz.

  Yukarıdaki sağlanan haklarınıza yönelik başvuruların babylonbookoing.com adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Moonline’a iletebilirsiniz. Talebinizin Moonline’a ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 9. İLETİŞİM
 10. Moonline Travel Turizm ve Ticaret Limited Şirketi

  Ergenekon Mahallesi,
  Cumhuriyet Caddesi,
  ŞİŞLİ - ISTANBUL
  Tel: 0 (212) 225 12 11 Mail adresi: operasyon@moonlinetravel.com